Breaking News

केज तालुक्यातील ११४ ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे आरक्षणाची सोडत

 


गौतम बचुटे । केज 

केज तालुक्यातील सन २०२० ते २०२५ या  कालावधीत होणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी ११४ सरपंच पदाची सोडत केज येथील तहसील कार्यालयात काढण्यात आली. ११४ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचापैकी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व  महिलांसाठी  ८३ पदे ही विविध प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत.

केज तालुक्यात सन २०२० ते २०२५ दरम्यान होणाऱ्या ग्रामपंचतीच्या निवडणुकातील सरपंच पदांच्या आरक्षणनाची सोडत दि. ७ डिसेंबर रोजी दुपारी ३:०० वा केज तहसिल कार्यालयात तहसीलदार मेंढके यांच्या आदेशा नुसार काढण्यात आली. या वेळी नायब तहसीलदार सचिन देशपांडे, धस, सहाय्यक गटविकास अधिकारी नागरगोजे, सभापती सौ. परिमळा घुले या उपस्थित होत्या.

(अनुसूचित जातीसाठी SC- १८)

अनुसूचित जातीच्या प्रर्वगासाठी एकूण १८ पदे आरक्षितआहेत.

त्यापैकी अनुसुचित जातींच्या महिलांसाठी जिवाचीवाडी, बोबडेवाडी, राजेगाव, सारणी (सांगवी), दरडवाडी, घाटेवाडी, काशीदवाडी, गप्पेवाडी/नामेवाडी, आंधळे तर अनुसूचित जातीच्या नागरिकांच्या प्रवर्गासाठी दैठणा, लिंबाचीवाडी, जोला, डोणगाव, पिट्ठीघाट, सावळेश्वर, मुंडेवाडी, शिरपुरा सातेफळ आरक्षण पडले आहे.

(अनुसूचित जमाती ST- २)

अनुसूचित जमातीच्या महिला करीता वरपगाव/कापरेवाडी तर अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांच्या प्रर्वगासाठी रामेश्वरवाडी/ढाकणवाडी आरक्षित आहेत.

( नागरिकांचा मागास प्रवर्ग OBC -३१)

नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी ३२ पदे आरक्षित आहेत. त्यापैकी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी सोनिजवळा, जाधवजवळा, कासारी, धर्माळा, आरणगाव, धोत्रा, जानेगाव, देवगाव, सांगवी (सारणी), कोरडेवाडी, केळगाव/बेलगाव, सारुळ, सुर्डी (सोनेसांगवी), भोपला, केवड, चंदनसावरगाव तसेच नागरिकांच्या मागास मागास प्रवर्गासाठी आनेगाव, सौंदना, नागझरी, लाखा, लव्हुरी, माळेवाडी, शिंदी, बानेगाव, भालगाव, ढाकेफळ, काळेगाव (घाट), कानडी बदन, कौडगाव, शिरूरघाट/गदळेवााडी, सासुरा अशी आरक्षित आहेत. 

(सर्वसाधारण महिला open ३२)

सर्वसाधारण महिलांसाठी ३२ पदे आरक्षित आहेत. ती नारेवाडी, नायगाव, कानडी माळी, जवळबन, लाडेवडगाव, कोल्हेवाडी, बावची, टाकळी, उमरी, पिसेगाव, आडस, लाडेगाव, सारणी (आ.), एकुरका, तांबवा, साबला, युसुफवडगाव, गोटेगाव, हादगाव, साळेगाव, वाघेबाभूळगाव, माळेगाव, बनकरंजा, आनंदगाव, भाटुंबा, डोका, पैठण, नांदुरघाट, उंदरी, धनेगाव, चिंचोली माळी-सारूकवाडी, होळ तर नागरिकांच्या खुल्या प्रवर्गासाठी नाहोली, औरंगपूर, दहिफळ (वडमाऊली), आवसगाव, बनसारोळा, बोरगाव (बु), दिपेवडगाव, हरिश्चंद्र पिंपरी, कळमअंबा, केकतसारणी, कोरेगाव, कोठी, केकाणवाडी, मांगवडगाव, मस्साजोग, मोटेगाव, पळसखेडा, पाथरा,  पिंपळगव्हाण, पिराचीवाडी, सादोळा, सोनेसांगवी, सुकळी, तरनळी, विडा-गौरवाडी, येवता, ईस्थळ, शेलगाव गांजी, कुंबेफळ, मुलेगाव, बोरीसावरगाव येथे सर्वसाधारण नागरिकांना खुली आहेत.

एकूण आरक्षण सोडत एकूण ११४ ग्रामपंचायतीसाठी


अ. जा. महिला प्रवर्ग ---    ९

ना. मा. प्र. (अ जा)    ---   ९

अ. ज.                    ---    १

ना. मा. प्र. (अ. ज.)   ---   १

ना. मा. प्र. महिला   ---   १६

ना. मा. प्र. प्रवर्ग      ---   १५

स. सा. महिला        ---   ३२

सर्व साधारण          ---   ३१

--------------------------------------

एकूण जागा      ----     ११४


No comments