Breaking News

एमपीडीए कायद्या अंतर्गत आणखी एका गुंडाची हर्सुल कारागृहात रवानगी


बीड  : बीड जिल्हयातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी जिल्हायाचे पोलीस अधीक्षक श्री . हर्ष ए . पोद्दार यांनी शर्थीचे प्रयत्न चालवले आहेत . बीड जिल्ह्यातील गुंडगिरीचे व वाळु माफीयाचे समुळ उच्चाटन करण्यासाठी एम.पी.डी.ए. कायदयाअंतर्गत बऱ्याच गुन्हेगारावर व गुंडावर कारवाई करण्याचे योजिले आहे.
या पार्श्वभुमीवर पोलीस अधीक्षक , बीड यांचे सुचनेवरुन पोलीस निरीक्षक , पोलीस ठाणे आष्टी , यांनी दिनांक 22.08.2020 रोजी इसम नामे अशोक किसन जाधव वय 30 वर्ष रा . सुंदरनगर , कडा ता आष्टी जि.बीड याचेविरुध्द एम.पी.डी.ए. कायदया अंतर्गत स्थानबध्द करणे बाबतचा प्रस्ताव पोलीस अधीक्षक , बीड यांचे मार्फतीने जिल्हादंडाधिकारी बीड यांना सादर केला होता . सदर स्थानबध्द इसमा विरुध्द पोलीस ठाणे अंभोरा , आष्टी , जामखेड , अहमदनगर तालुका येथे खुन , खुनाचा प्रयत्न , दंडाधिकारी यांचे आदेशाचे उल्लंघन करणे , अवेदय शस्त्र बाळगणे , मारहाण करणे , शिवीगाळ करणे , जिवेमारण्याच्या धमक्या देणे , गैरकयदयाची मंडळी जमविणे दंगा करणे , खंडणी मागणे , खुनाचा कट रचने , या व अशा स्वरुपाचे एकुण 08 गुन्हे दाखल आहेत त्यापैकी 05 गुन्हे पो.स्टे . आष्टी ला दाखल असुन 01 गुन्हा पो.स्टे . अंभोरा , 01 गुन्हा पो.स्टे . नगर तालुका व 01 गुन्हा जामखेड जि . नगर येथे दाखल आहेत . सदरील इसम हा आष्टी तालुक्यात दादागीरी करुन सर्व सामान्य जनतेला त्रास दायक झाला होता , त्यामुळे पोलीसांची त्याचेवर करडी नजर होती . सदर इसम नामे अशोक किसन जाधव वय 30 वर्ष रा . सुंदरनगर कडा , ता . आष्टी जि.बीड यांचेवर CrPC कलम 110.107 व मपोका कलम 56 ( 1 ) प्रमाणे दिनांक 03.04.2019 अन्वये कारवाई केली होती . परंतु सदर इसम त्या करावाईस न जुमानता गुन्हे करण्याचे चालुच ठेवुन होता . त्याने तडीपार आदेशाचे उल्लंघन करुण बीड जिल्हा प्रवेशबंदी असतांना सुध्दा बीड जिल्ह्यात येवुन गुन्हे केले आहेत . सदर प्रकरणात राहुल रेखावार , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी बीड यांनी दिनांक 25.08.2020 रोजी सदर प्रकरणाच्या अनुषंगाने एम.पी.डी.ए. कायद्याअंतर्गत आदेश पारीत करून सदर इसमास तात्काळ ताब्यात घेवून हर्सुल कारागृह औरंगाबाद येथे हजर करून स्थानबध करणे बाबत त्यांचे कडील आदेश क्रमांक जा.क्र . 2020 आरबी डेस्क- 1 / पोल -1 / एम.पी.डी.ए. - 08 दिनांक 25.08.2020 अन्वये आदेशित केले होते . त्यानंतर पोलीस अधिक्षक बीड यांनी सदर इसमास तात्काळ ताब्यात घेवून कार्यवाही करण्याच्या सुचना पोनि आष्टी व पोलीस निरीक्षक स्थागुशा यांना दिल्या होत्या त्यानुसार पोस्टे आष्टी येथील पोनि श्री बडे यांनी दोन पथके तयार करुण सदर इसमाचा हद्दीत शोध घेण्यासाठी अहोरात्र जंग - जंग पछाडले व गोपनिय खबऱ्याच्या आधारे माहीती काढुन अत्यंत शिताफीने सदर इमसास दि .26 / 08 / 2020 रोजी 05.06 वा . मौजे कडा ता . आष्टी येथे ताब्यात घेवून पोलीस ठाणे आष्टी येथे पुढील कारवाई साठी हजर केले . त्यांनतर पो.नि. आष्टी यांनी योग्य पोलीस बंदोबस्तात हर्सुल कारागृह औरंगाबाद येथे दिनांक 26.08.2020 रोजी सदर इसमास स्थानबध्द केले आहे . भविष्यातही गुंडागिरी करणाऱ्या व कायदयाला न जुमानणाऱ्या व्यक्तीविरुध्द एम.पी.डी.ए. कायदयाअंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे संकेत पोलीस अधीक्षक हर्ष ए पोद्दार यांनी दिले आहेत . सदरची कामगिरी  पोलीस अधीक्षक , बीड  हर्ष ए पोद्दार ,अपर पोलीस अधीक्षक , बीड विजय कबाडे , उपविपोअ , आष्टी विजय लगारे , पो.नि. भारत राऊत , स्थागुशा , यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री . बालासाहेब बडे पो.नि.आष्टी , सपोनि एस.बी. पटाण , अभिमन्यु औताडे स्थागुशा बीड , पोना / गर्जे , भिसे , गायकवाड , दुधाळ , करंजकर यांनी केलेली आहे .

No comments